Member
M/s. B.M. Kings Ltd.
Office Address Shingair road, Dhakkhin Shampur, Hemayetpur, Savar, Dhaka
Telephone 88 02 9130749
Email bmkings@gmail.com
Name of M.D. Mr. Abu Hasan Md. Eunus