Member
M/s. Suki Shoe Industry Ltd.
Office Address H-Ka-49/2, Shahid Abdul Aziz Road, Jagannathpur, Badda, Dhaka-1229
Telephone 01713370159
Email etalukder@yahoo.com
Name of M.D. Mr. Abu Zakir