Member
M/s. Shampan Shoes Ltd.
Office Address Plot # B-54-55, BSCIC I/A, Kanchpur, Sonargaon, Narayangonj
Telephone 7648042, M: 01711525418
Email shampanbd@yahoo.com; stc@net2bd.com; shampanbd@gmail.com; shampangroup@yahoo.com
Factory Location Plot # B-54-55, BSCIC I/A, Kanchpur, Sonargaon, Narayangonj
Name of M.D. Mr. Shamsuddin Ahmed