Member
M/s. B M Kings Ltd.
Office Address Shingair Road, Dhakkhin Shampur, Hemayetpur, Savar, Dhaka, Bangladesh
Telephone 9130749 M: 01716190323
Email bmkings@gmail.com